მისოს მხრიდან ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის დარღვევის, ან მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ პრეტენზია ზეპირი, წერილობითი/სტანდარტული წერილობითი, ან ელექტრონული ფორმით:

  • პრეტენზიის ზეპირი ფორმით დასაფიქსირებლად დაგვიკავშირდით შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია პროფაინანსის“ სატელეფონო ნომერზე: 2 880 702
  • პრეტენზიის წერილობითი დაფიქსირება შესაძლებელია მისოს ოფისში შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ს. მეტრეველის ქ. N18
დაფიქსირებულ პრეტენზიებს განიხილავს შპს ''მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია პროფაინანსის" იურიდიული დეპარტამენტი

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ მომხმარებელს ეცნობება წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (სატელეფონო, ციფრული, ელექტრონული ან სხვა).

პრეტენზიის განხილვის პროცესთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სატელეფონო სერვისცენტრში ნომერზე: 2 880 702
პრეტენზიის განხილვის მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება განმცხადებლის მომართვისა და იდენტიფიკაციიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადისა.

მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას გთხოვთ, გაეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე – 822 406 406

პრეტენზიის ფორმა

რა ფორმით გსურთ პრეტენზიაზე პასუხის მიღება? (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ველი)